ننه سرما

ننه سرما توي راهه ……. داره پيداش مي شه باز
رو سرش چتر سياهه ……. داره پيداش مي شه باز
ننه سرما با خودش ، برف و بارون مياره ………… همه جا ابري ميشه برف و بارون ميباره
دونه دونه برف مياد، ميشينه رو خونه ها ………… کفترها پر مي زنن، مي رن توي لونه ها
YUTA

سحر که از کوه بلند جام طلا سر میزنه !

سحر که از کوه بلند ، جام طلا سر می زنه
بیا بریم صحرا که دل ، بهر خداش پر می زنه
بیا بریم چون کیجا ، دنبال اون مردِ جوون
تا دامنِ چین دارِ خود ، پُر بکنیم لاله و ریحون

مرغک زیبا ، روی چمن ها ، می خونه
نغمه ی شورش ، کرده دلم را ، دیوونه
دفتر گل در ِ مکتب بستان ، بگشوده ست
بلبل از اینها ، درس وفایی ، می خوونه

ما همه اهل صفاییم ، دشمن جور و جفاییم ، بنده ی خاص خداییم

رشته کوه شتری - طبس